ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 


ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник інформації – Володимирецьке управління водного господарства

Запитувач __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

__________________________________________________________________________
та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи
__________________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
__________________________________________________________________________
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити та зміст документа


Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ___________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)
_________________________________________________________________________
(будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу_________________________________________________________

факсом___________________________________________________________________

за телефоном______________________________________________________________

___________ _____________
дата підпис

Запит (заповнена форма) на отримання публічної інформації можна надіслати:

- поштою на адресу:
34300, смт. Володимирець, вул. Сагайдачного, 65-б, Володимирецьке управління водного господарства (на конверті вказувати "Щодо публічної інформації");

- факсом за номером (03634) 2-43-81 (бухгалтерія);

- електронною поштою на e-mail: volodymyrets_uvg@mail.ru

Усно звернутися можна за телефоном (03634) 2-48-87 (приймальня)


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

____________ 2012 року № ______
смт .Володимирець

Про забезпечення доступу до
публічної інформації Володимирецького
управління водного господарства

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», від 13.07.2011 №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011 №444 «Про забезпечення доступу до публічної інформації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 № 1363/20101, та з метою забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Володимирецьке управління водного господарства НАКАЗУЮ:

1. Визначити відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації заступника начальника Володимирецького управління водного господарства С. Літвина, а відповідальним структурним підрозділом – службу кадрів Володимирецького УВГ.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів інформації із документами, що містять публічну інформацію (їх копіями), громадську приймальню, яка розташована на ІІ поверсі адміністративної будівлі Володимирецького УВГ ( смт. Володимирець, вул.. Сагайдачного, 65-б).

3. Забезпечувати:
3.1. Інспектору з кадрів: 
- розміщення у рубриці «Громадська приймальня» форми запиту на отримання публічної інформації та порядку подання запитів на отримання публічної інформації, а також іншої необхідної інформації для покращення доступу громадян до публічної інформації;
- надання консультацій представникам інститутів громадського суспільства на отримання публічної інформації під час оформлення запиту;
- ведення загального реєстру запитів на інформацію, отриманих поштою, електронною поштою, факсом та телефоном;
- забезпечувати створення необхідних умов для подання письмових запитів на отримання публічної інформації громадянам з обмеженими фізичними можливостями;
- забезпечити формування переліку видів публічної інформації Володимирецького УВГ.
3.2. Головному спеціалісту з використання водних ресурсів: 
- регулярне донесення до громадськості публічної інформації про діяльність Володимирецького УВГ за допомогою веб-сайту управління та шляхом використання інших інформаційних ресурсів;
- разом з іншими структурними підрозділами Володимирецького УВГ забезпечувати оприлюднення на веб-сайті та інформаційних стендах управління інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Інспектору з кадрів разом із секретарем та іншими структурними підрозділами забезпечувати дотримання належної організації ведення роботи з документами, що містять службову інформацію.

5. Відділу бухгалтерського обліку і звітності разом з службою економіки врахувати при формуванні бюджетних запитів на відповідний рік фінансування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, відповідно до ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

6. Структурним підрозділам Володимирецького управління водного господарства забезпечити дотримання строків розгляду запитів на інформацію.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління Літвина С. М.

В. о. начальника управління С. Літвин


 ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (2939-17).

1.3. Володимирецьке управління водного господарства є розпорядником публічної інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у їх володінні.

Кожний з центральних органів не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

1.4. Доступ до публічної інформації центральних органів забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян" (393/96-ВР).

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до центрального органу із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до центрального органу в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - Форма запиту), затверджену наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.11.2011 № 444.

2.6. Форма запиту розміщується на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах центральних органів.

2.7. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, або посадова особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є центральний орган, із зазначенням в запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування центрального органу, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
_____________________________________________________________________________  У Володимирецькому управлінні водного господарства визначено спеціальним місцем для роботи запитувачів інформації із документами, що містять публічну інформацію (їх копіями), громадську приймальню, яка розташована на ІІ поверсі адміністративної будівлі Володимирецького УВГ (смт. Володимирець, вул. Сагайдачного, 65-б)
Довідково:
Стаття 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


 

 

Сайт создан в системе uCoz